WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
WETERYNARII W KRAKOWIE

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP 


Wstęp deklaracji

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl//wiwkrakow 

Dane teleadresowe jednostki:

ul. Brodowicza 13

31-965 Kraków

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
 1. zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część załączników jest w postaci skanów
 3. brak struktury nagłówków w artykułach


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

-

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Przemysław Rasała 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: +48 12 293 10 99

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 Koordynator do Spraw Dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) informuję, że w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Krakowie Koordynatorem do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest Pan Wiesław Podkowa – administrator ds. techniczno-gospodarczych w Zespole ds. Administracyjnych, tel. (12) 293 1011, 1000, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

CZYM JEST DOSTĘPNOŚĆ?

Dostępność to właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), która pozwala osobom z trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie
z niego na zasadzie równości z innymi. Dostępność jest dla wielu osób warunkiem prowadzenia niezależnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym kraju, społeczności lokalnej, szkoły czy miejsca pracy.

Dostępność może być zapewniona głównie dzięki zastosowaniu dla nowych inwestycji uniwersalnego projektowania, którego celem jest ułatwienie życia wszystkim członkom społeczeństwa, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Dostępność to także usuwanie istniejących barier poprzez racjonalne usprawnienia, w tym technologie kompensacyjne i asystujące. Zapewnianie dostępności – czy inaczej udostępnianie – gwarantuje dotarcie do szerszej grupy odbiorców, otwarcie na nowych użytkowników, klientów, gości, zwiększając rozpoznawalność i aktywność na rynku konsumenckim. Większość rozwiązań technologicznych czy architektonicznych, z których dziś chętnie korzystają wszyscy, pierwotnie tworzona była z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami, na przykład autobusy niskopodłogowe, przestronne toalety, podjazdy, brak progów, regulowane meble, antypoślizgowe powierzchnie, informacja głosowa.

KOGO DOTYCZY DOSTĘPNOŚĆ?

Dostępność dotyczy nas wszystkich, ale w codziennym życiu jej brak jest dostrzegany głównie przez osoby o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności. Dostępność dotyczy w szczególności:

 • osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • osób niewidomych i słabo widzących,
 • osób głuchych i słabo słyszących,
 • osób głuchoniemych,
 • osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi,
 • osób starszych i osłabionych chorobami,
 • kobiet w ciąży,
 • osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi,
 • osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego),
 • osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci),
 • osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie przy ulicy Brodowicza 13, spełnia podstawowe wymagania zgodne z Art. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r., o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(t.j.  Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynku poziome, są wolne od barier;
 2. przestrzenie komunikacyjne pionowe – podjazd do wejścia do budynku. W budynku brak windy - dalsze przemieszczanie osób niepełnosprawnych na piętra, z wykorzystaniem schodołazu Sherpa 902 (na urządzeniu możliwość przewozu wózka inwalidzkiego – max obciążenie 130 kg.);
 3. zastosowanie środków technicznych (schodołazu) oraz rozwiązań architektonicznych w budynku (poziome korytarze bez barier), umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;
 4. informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku jest zapewniona poprzez wizualną tablicę informacyjną na parterze budynku;
 5. zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875);
 6. osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniona jest możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji);

W budynku Inspektoratu nie ma dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienek. Ogólnodostępne łazienki, znajduję się na każdej kondygnacji (parter, pierwsze i drugie piętro).

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Zapewnienie komunikacji na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika obsługującego domofon o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Stosownie do przepisów art. 14, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Krakowie (zwanym w planie WIW).

Lp.

Zakres działalności

Sposób realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Ocena:

stanu obiektów WIW;

usług świadczonych na rzecz klientów zewnętrznych;

danych upublicznionych na stronie internetowej WIW, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej

pod względem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami
w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

Sporządzenie oraz weryfikacja treści deklaracji dostępności cyfrowej
w WIW i podanie jej do publicznej wiadomości na stronie internetowej w tym w BIP

16.10.2020

Administrator sieci IT we współpracy
z koordynator ds. dostępności

Opracowanie i podanie do publicznej wiadomości w BIP planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  oraz danych osoby wyznaczonej na koordynatora ds. dostępności.

16.10.2020

Koordynator ds. dostępności

2.

Dokonanie analizy możliwości dostosowania obiektów do zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ewentualnych przeciwskazań ze względów technicznych i prawnych

Zgromadzenie i weryfikacja posiadanych danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz informacji dotyczących ich usunięcia

30.10.2020

Koordynator ds. dostępności

3.

Zapewnienie dostępu alternatywnego

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia technicznego w tym
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, wsparcia innej osoby

Zadanie ciągłe

Koordynator ds. dostępności

4.

Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności

Współpraca z naczelnikami wydziałów, dyrektorami delegatur, osobami zajmującymi samodzielne stanowiska oraz innymi pracownikami, w szczególności obsługującymi interesantów zewnętrznych

Zadanie ciągłe

Koordynator ds. dostępności

5.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami

Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego

Zadanie ciągłe

Koordynator ds. dostępności

6.

Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, na podstawie formularza opracowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

Zatwierdzenie raportu przez Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Podanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Przekazanie raportu Wojewodzie Małopolskiemu.

Co 4 lata, przy czym pierwszy raport należy podać do wiadomości oraz przekazać Wojewodzie w terminie do 31.03.2021 r.

Koordynator ds. dostępności

7.

Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności

Monitorowanie zmian na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Krakowie.

Do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie, w przypadku zmian mogących mieć wpływ na dostępność cyfrową

Administrator sieci IT we współpracy
z koordynator ds. dostępności

8.

Weryfikacja aktualności wykazu opublikowanego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji
w zakresie strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie lub aplikacji mobilnych

Śledzenie publikacji na stronie internetowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji

W terminie 30 dni od dnia publikacji wykazów.

Koordynator ds. dostępności

Ważne odnośniki
   
   
 
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
ul. Brodowicza 13
30-965 Kraków 69
tel/fax: (12) 293 1000 / (12) 293 1090
email: wiw@wiw.krakow.pl
7:00 - 15:00
ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ
ul. Brodowicza 13 b
30-965 Kraków 69
tel/fax: (12) 293 1050 / (12) 293 1092
email: sekretariat@iwet.pl
7:30-15:30

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.